Okmánytár

A révkomáromi református egyház felségfolyamodványa I. Ferenc magyar királyhoz, melyben ismételve kér engedélyt gimnáziuma számára két új tanári szék felállítására, előadván, hogy e célra épületei és alapítványai vannak. A szülők is azt szeretnék, ha számos gyermekük felsőbb tanulmányaik végzését helyben tudnák megoldani.

Nyelv: latin

Fennmaradási forma: Szabadhegyi János Veszprém vármegyei alszolgabíró és Mentler János esküdt által 1807. május 31-én Pápán kiállított hiteles másolat

Megjegyzés: a feljegyzések szerint 1807. március 13-án lett benyújtva, 20-án lett referálva a helytartótanácsnál

 

A helytartótanács értesíti a dunántúli református superintendentiát arról, hogy a révkomáromi református egyház gimnáziumában két professzori állást kíván alapítani, és jelentést kér arra nézve, milyen tantárgyakat adnának elő az új tanárok.

Nyelv: latin

Fennmaradási forma: Szabadhegyi János Veszprém vármegyei alszolgabíró és Mentler János esküdt által 1807. május 31-én Pápán kiállított hiteles másolat

Megjegyzés:

 

A pápai református egyház elöljáróságának levele [Pázmándy József egyházkerületi] főgondnoknak, melyben azt kérik, hogy a tiszamelléki egyházkerület által a sárospataki kollégiumba teológia professzornak meghívott Tóth Ferentz pápai professzort szíveskedjék a Pápán maradásra rábeszélni. Cáfolják, hogy a professzorokkal szemben ellenségesen viselkednének; a nézeteltéréseket a füredi közgyűlési végzés nyomán felállított vegyes összetételű iskolai consistoriumon tisztázták. Bár Tóth Dániel tógás deák súlyos megbüntetésével nem értenek egyet, de ez az ügy is elcsitult már. Kérik, hogy Látzai József volt professzort, aki most lepsényi lelkész, a legközelebbi közgyűlés intse meg, mivel most nyomtatásban megjelent három munkájában a pápai eklézsiát mocskolja, a begyógyult sebeket föltépi, s az egyházkerületet is sértegeti azzal, hogy azt állítja: a kollégiumot nem sok református támogatja. A másik két nagy kollégiumot és volt pápai professzortársát is az egész Világ előtt bírálja. Javasolják, hogy a közgyűlés hozzon határozatot arra nézve, hogy csak egyházi cenzúrán átesett munkákat lehessen kinyomtatni.

Nyelv: magyar

Fennmaradási forma: egyszerű másolat

Megjegyzés:

 

Csejteÿ István, a révkomáromi református gimnázium directora értesíti [Torkos Jakab] superintendenset, hogy a helytartótanács rendelete értelmében a legközelebbi egyházkerületi gyűlés elé a komáromi gyülekezet be fogja terjeszteni a kívánt tantervet, mely szerint az új tanárok működni fognak, és kéri, ügyeljen arra, hogy igyekezetüket a pápai iskola túlbuzgó gondnokai meg ne hiúsítsák.

Nyelv: latin

Fennmaradási forma: eredeti, aláírás

Megjegyzés:

 

Az egyházkerületi közgyűlés felterjesztése [Habsburg József] herceg nádorhoz és a helytartótanácshoz, melyben felküldi a révkomáromi tantervet, emellett kijelenti, hogy a pápai kollégium az egyházkerület anyaiskolája, melyben az ifjúság három tanár vezetése alatt physikát, philosophiát és theologiát is tanulhat. Amennyiben ennek ellenére Révkomárom számára a hívek saját költségén felállítandó magasabb fokú iskolát engedélyeznek, az egyházkerületnek ezellen semmi kifogása nincs.

Nyelv: latin

Fennmaradási forma: hiteles másolat Pázmándi Antal egyházkerületi világi jegyző aláírásával

Megjegyzés:

 
<< Első < Előző 171 172 173 174 175 176 177 178 179 Következő > Utolsó >>

176 / 179 oldal